Landskapet

Landskapet


Vindkraftverk syns och påverkar landskapsbilden. Det finns metoder för att analysera hur en vindkraftsetablering påverkar landskapet vid olika lokaliseringar. Vidare finns det dataprogram för att göra visualiseringar, såväl fotomontage och rörliga sekvenser, som visar hur ett planerat vindkraftverk kommer att ta sig ut i landskapet.


Forskning
Myndigheter och organisationer
Övriga publikationer


Forskning

Titel: Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljøer – En studie med utgangspunkt i vindparkutbygging på Lista, NIKU Rapport 30
Författare/Authors: Kari Larsen & Gro Jerpåsen
Utgivare/Publisher: Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Rapport via Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU

Titel: Vindkraftens påverkan på den svenska landskapsbilden – hur den kan presenteras och bedömas
Författare/Author: Erik Sundqvist
Utgivare/Publisher: Umeå universitet
Årtal/Year: 2008
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete (Pdf)

Titel: Vindkraft i landskapsbilden
Författare/Authors: Maja Forsberg, Ella-Klara Östling
Utgivare/Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Årtal/Year: 2008
Inledning och bakgrund
Examensarbete (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning plan och beredskapsenheten
Författare/Author:
Länsstyrelsen Dalarna
Utgivare/Publisher:
Länsstyrelsen Dalarna
Årtal/Year:
2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport (pdf)

Titel: Skogseryds vindkraftspark, Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Forserums och Malmbäcks socknar i Nässjö kommun, Jönköpings län
Författare:
Jenny Ameziane, Ådel V. Franzén och Anette Lindgren
Utgivare:
Jönköpings Läns Museum
Årtal:
2009
Sammanfattning
Rapport via Nässjö kommun, Jönköpings län (Pdf, Obs! 29 MB)

Titel:
Vindkraftens påverkan på fjällandskapet – en delstudie knuten till översikts-planearbetet i Härjedalens kommun
Författare: Anders Bramme
Utgivare: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Årtal: 2002
Sammanfattning
Delstudie
(Pdf, Obs! 38 MB)

Titel: SOU 1999:75 Rätt plats för vindkraften – Slutbetänkande från Vindkraftsutredningen
Författare: Statens Offentliga Utredningar
Utgivare: Regeringskansliet, Miljödepartementet
Årtal: 1999
Utredning via Regeringskansliet


Övriga publikationer


Titel:
The European Landscape Convention, Wind Power, and the Limits of the Local: Notes from Italy and Sweden
Författare/Author: Thomas Oles (Victoria University), Karin Hammarlund (SLU
Utgivare/Publisher: Landscape Research Group
Årtal/Year: 2011
Sammanfattning