Historik

Centrum för vindbruk har växt fram ur den tidigare enheten Centrum för Vindkrafts-information som startade 2002 vid Högskolan på Gotland. Vindkraftsutbildningen på Högskolan startade 1998. Vid sidan om utbildning och forskning om vindkraft har en omfattande verksamhet bedrivits som vi nu bygger vidare på.

Då, 2002, hade Riksdagen antagit ett planeringsmål för vindkraft på 10 TWh till 2015.
För att förverkliga det målet på ett bra sätt insåg CVI under ledning av Tore Wizelius,
att det krävdes en utveckling av utbildningsutbudet samt kvalificerad information för planerare, projektörer och allmänhet.

Under åren 2003-2004 utvecklades informations- och kunskapsdatabasen cvi.se för att förmedla information och kunskap om vindkraft och dess inverkan på samhälle och miljö. Syftet med denna verksamhet var att effektivisera myndigheters och vindkraft-bolags arbete genom att tillhandahålla information och kompetensutveckling på ett lättillgängligt sätt.

Till verksamheten var en referensgrupp knuten där följande organisationer var representerade: Fiskeriverket, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Försvarsmakten, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, LRF, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Riksantikvarieämbetet, Svensk Vindkraftförening (SVIF), Sveriges Ornitologiska Förening och Vattenfall AB.

Efter finansieringstidens slut låg CVI:s hemsida “på is” några år. Genom Nätverket för vindbruk har vi fått möjlighet att ta tillvara, aktualisera och vidareutveckla verksamheten inom CVI.