Forsknings- och utredningsverksamhet

Centrum för vindkraft har nära samverkan med den forskningsverksamhet inom vindkraft som bedrivs vid Högskolan på Gotland.

Nordiskt konsortium: Optimering och styrning av vindkraftsparker
Projektet är ett konsortium som består av Kungliga Tekniska HögskolanHögskolan på Gotland, Danmarks Tekniska Universitet samt ett antal industripartners i Sverige, Norge samt Danmark. Projektet handlar om vakar som bildas bakom vindkraftverk och hur dessa påverkar andra vindkraftverk i en vindkraftspark. Detta ämne är aktuellt med tanke på att vakinteraktion blir allt viktigare att beakta när man bygger framtidens stora vindkraftparker.

Projektet startade 2009 och är finansierat i tre år framåt. Projektet är till stor del en uppföljning av Stefan Ivanells (HGO/KTH) doktorsavhandling “Numerical Computations of Wind Turbine Wakes”. Projektledare är Prof. Dan Henningson, KTH. Totalt sett kommer projektet omfatta ca 10 forskare samt fyra doktorander. Den svenska delen av projektet finansieras av Energimyndigheten samt forskningsprogrammet VindForsk.
Projektets hemsida hittar du här.

Landskapsanalys för vindkraft
Projektet ”Landskapsanalys för vindkraft: allmänhetens tolkningar och värderingar” syftar till att utveckla metodiken kring hur allmänheten tolkar upplevelser och värderingar i landskapet, vilket kan bidra till en bättre dialog i planeringsprocessen. Projektet ingår i kunskapsprogrammet Vindval och startade under hösten 2009.
Läs mer här!

Numerical Computations of Wind Turbine Wakes

I februari 2009 disputerade Stefan Ivanell, avdelningen för vindkraft vid Högskolan på Gotland, i ämnet Mekanik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Avhandlingen har titeln Numerical Computations of Wind Turbine Wakes och handlar om vakar som bildas bakom vindkraftverk och hur dessa påverkar andra vindkraftverk i en vindkraftspark.

Avhandlingen är indelad i tre delar. I den första delen undersöks grundläggande mekanismer i vaken. En numerisk modell tas fram och jämförs med klassiska modeller. I den andra delen studeras grundläggande mekanismer bakom nedbrytning av spiralstrukturer. Resultatet visar på vissa moder som leder till snabbare nedbrytning av vakstrukturen samt ett samband mellan vaklängd och turbulensintensitet. I den tredje delen simuleras vindkraftsparken Horns Rev som är placerad 15 km väst om Danmarks västkust. Resultatet jämförs med mätdata och resultatet visas mycket god överrensstämmelse mellan simuleringar samt mätningar.

Detta ämne är aktuellt med tanke på att vakinteraktion blir allt viktigare att beakta när man bygger framtidens stora vindkraftparker.

Vindkraftens miljöpåverkan
Under 2003-2004 genomfördes ett projekt inom ramen för forskningsprogrammet VindForsk. Syftet med projektet var att förbättra tillförlitlighet och relevans för de beräkningsmodeller och bedömningsmetoder som används i samband med tillståndsprövning. Projektet resulterade i en rapport med två delar:
Vindkraftens miljöpåverkan – utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder
och Vindkraftens miljöpåverkan – Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö.

Vindkraft till havs – påverkan på djur och växter
Miljöpåverkan från havsbaserad vindkraft är ett högaktuellt ämne. Högskolan har härvidlag stor kompetens och resurser i form av bland annat en omfattande ekologiutbildning och en marin-biologisk forskningsstation i Ar på norra Gotland. Inom detta område har Högskolan redan genomfört uppdrag från Naturvårdsverket, genom Vindkraft till havs – påverkan på djur och växter (Rapport 5139).

Ekonomisk ytanalys för vindkraft
Centrum för Vindkraftsinformation har genomfört utredningen Ekonomisk ytanalys för vindkraft (2002) på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne.