Finansiärer

CVI:s kunskapsdatabas om vindkraft är utan finansiering tills vidare.

Under flera år har ett arbete pågått att säkerställa en långsiktig finansiering av Centrum för vindbruks kunskapsdatabas på www.cvi.se. Databasen har ett stort värde för att sprida fakta och forskningsbaserad kunskap om vindkraft till studenter, yrkes-verksamma inom vindkraft och allmänheten. Den fungerar som en gemensam nationell resurs och även internationella besökare finner den värdefull.

Det har pågått en debatt om att databasen bör vara finansierad av myndigheter snarare än privata företag och en del företag har avstått att bidra med medel av den anledningen. Under de senaste åren har Energimyndigheten och Högskolan på Gotland varit delfinansiärer tillsammans med branschorganisationer och privata företag. Tyvärr är det inte längre möjligt för Högskolan att finansiera en större del av kostnaden då övriga bidrag inte täcker kostnaderna.

Kunskapsdatabasen kommer ändå att finnas tillgänglig via Centrum för vindbruks webbplats. Dock kommer den inte att kunna uppdateras kontinuerligt med nytt material utan detta sker sporadiskt i mån av möjlighet och tid.

En diskussion har inletts om att hitta lösningar av finansieringsproblemet och vi hoppas kunna återuppta verksamheten med kunskapsdatabasen under 2012.

Kunskapsdatabasens finansiärer 2010 och 2011
 

 

Siral System Co AB, Slite
Structor Miljöbyrån AB, Stockholm
Vindelsproducenternas förening GVP, Gotland