Småskalig vindkraft, vindkraft i stadsmiljö

Småskalig vindkraft, vindkraft i stadsmiljö


Småskalig vindkraft har fått ett uppsving under senare år. Jordbrukare, mindre företag men även privatpersoner ser en nytta med ett eget vindkraftverk. Småskalig vindkraft kan kopplas till elnätet, men kan även användas i fristående system (stand-alone system). Eftersom vindkraften inte alltid producerar el när behoven finns behövs i systemet även energi som är möjlig att styra och spara såsom batterier, bränsleceller eller dieselgeneratorer.

Vindkraft i stadsmiljö eller Urban Vindkraft är ett område på frammarsch. Det handlar om olika typer av micro- eller små vindkraftverk placerade i bebyggd miljö eller på byggnader. I staden så är vindförhållandena mer komplicerade och ofta sämre än på landsbygden. Men det finns också fördelar med att produktionen sker nära konsumenten. Det kan användas som reservkraft, ge mer oberoende konsumenter, ge företag en grön image, öka förståelsen för vindkraft m.m


Forskning

Titel: Småskalig elproduktion för en hållbar utveckling. Hushålls, energibolags och återförsäljares erfarenheter av marknaden för småskaliga solpaneler och vindturbiner, Elforsk rapport 09:64
Författare: Jenny Palm och Maria Tengvard
Utgivare: Elforsk
Årtal: 2009
Rapport via Elforsk

Titel: Lättvindsturbin för småskalig elproduktion, Projekt Wintree, slutrapport
Författare: Lars Östholm
Utgivare: Wintree AB, Vindforsk
Årtal: 2003
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Summary of The Small Wind World Report 2012
Författare: Peter Zhang
Utgivare: World Wind Energy Association
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Marknadsöversikt små vindkraftverk i Sverige 2009
Författare: Lars Åkeson
Utgivare: Svensk Vindkraftförening för Energimyndigheten
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Övriga publikationer

Titel: Teknik för småskalig elproduktion
Författare:
Klaus Lorenz
Utgivare:
Wind Energy
Årtal:
2012
Sammanfattning/Abstract
Rapport (pdf) via Region Gävleborg

Titel: Investeringsbeslut för småskalig vindkraft – En fallstudie
Författare/Authors: Carl Berg & Hannes Rydmark
Utgivare/Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Uppsats/Thesis (Pdf)

Titel:
Urban Vindkraft – Dagens kunskapsläge
Författare: Sophia Christianson och Mikael Olenmark
Utgivare: Lunds Tekniska Högskola, Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Institutionen för arkitektur och byggd miljö/Energi och byggnadsdesign
Årtal: 2009
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete/Thesis (Pdf)

Titel:
Small-scale Wind Turbines – Introductory market study for Swedish conditions
Författare: Erika Thorstensson
Utgivare: Chalmers Tekniska Högskola
Årtal: 2009
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete/Thesis (Pdf)