Miljö

Miljö


Vindkraft är en miljövänlig energikälla, den ger inga utsläpp, lämnar inget avfall efter sig och kräver inga bränsletranssporter. Dessa miljöfördelar är globala, genom att vindkraften inte bidrar till att öka växthuseffekten, och regionala, genom att vindkraften inte släpper ut ämnen som orsakar försurning och övergödning. Material om detta finns under rubriken Energi och miljö.

På det lokala planet kan vindkraftverk, som lokaliseras olämpligt, orsaka störningar i form av ljud, skuggor och påverkan på landskapsbilden. Det finns regler och anvisningar om hur vindkraftverk kan placeras i förhållande till bebyggelse och i ett landskap för att undvika sådana störningar. Se vidare under Ljud och skuggor respektive Landskap. I och med växande storlek på vindkraftverk kan dessa behöva utrustas med ljusmarkeringar för flygtrafiken.

Hur däggdjur, fåglar, fiskar och annat maritimt liv påverkas av vindkraftverk har varit en omdiskuterad fråga. Nu finns det en hel del vetenskapliga undersökningar som visar hur stor denna påverkan är.



Foto: Gunilla Britse


Ljud och skuggor

Flora och fauna

Landskap

Energi och miljö