Vindresurskartor

Vindresurskartor


I Sverige har vindkartering gjorts med två olika metoder. Den ena omfattar hela Sverige och har utförts av Hans Bergström, Meteorologiska Institutionen vid Uppsala Universitet. Den andra har utförts av SMHI och omfattar delar av Sverige. Med dessa vindresurskartor kan man uppskatta vindförhållandena vid en bestämd plats. I SMHIs vindkartering är vindresursen angiven i energiinnehåll, kWh/m² och i MIUUs vindkartering med årsmedelvinden m/s på tre olika höjder.


Vindenergiinnehåll

Årsmedelvind