Vindenergiinnehåll

Vindenergiinnehåll


Vindenergikartor, som visar hur mycket energi vinden innehåller, har utvecklats för allt fler länder och regioner.

1996-1997 gjorde SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, länsvisa vindenergikarteringar för 17 län, dock inte heltäckande. Detta gjordes på uppdrag av STEM, Statens Energimyndighet. Dessa kartor finns redovisade i rapporter, för var och en av dessa län. Som underlagskarta utnyttjades då den Blå kartan (skala 1:100 000). Utförlig resultatredovisning till de länsvisa rapporterna kan köpas vid SMHI.

SMHI har även gjort översiktliga vindenergikartor med enklare underlagskarta men med tydliga isolinjer. Vindenergikartorna täcker södra Sveriges kust- och slättområden samt områden runt de stora insjöarna. Isolinjerna visar vindens energiinnehåll i kilowattimmar per kvadratmeter och år, 50 meter över mark (kWh/m²/år).

Vid Risø Forskningscenter i Danmark har det PC-baserade modellverktyget WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Programme) utvecklats. Det används numera i Europa som ett standardverktyg för beräkning av energipotential och energiproduktion i samband med vindkraftlokalisering och har även använts vid dessa vindenergiberäkningar. Programmet består av en analysdel och en applikationsdel. Analysen omfattar uppmätta klimatologiska data samt lokal fysiografisk beskrivning vilket ger vindatlasdata. Applikationen omfattar vindatlasdata samt lokal fysiografisk beskrivning vilket ger beräknat vindklimat. Klimatologiska indata för WAsP- beräkningar, s k vindatlasdata, har framställts för alla inom beräkningsområdet belägna vindmätstationer. 20 utvalda representativa referensstationer har använts i de redovisade energiberäkningarna. I beräkningsprocessen har en eller två (i ett fall tre) vindatlasstationer utnyttjats för varje län. Tillgänglig vindenergi har beräknats för höjderna 50 och 80 meter över mark. Detta har gjorts genom att WAsP-programmet transformerat vindstatistik från mätplatsen till varje punkt i ett gridnät med 1000 meters avstånd mellan beräkningspunkterna. Inom ett län har för varje delberäkningsområde erhållits två datafiler som primärresultat, en för varje höjdnivå, innehållande normala årsenergivärden (kWh/m²/år) för alla punkter i gridnätet. Isolinjer har tagits fram med hjälp av analysverktyget SURFER från detta resultatfält. Det uppkommer dock en del tydliga inkonsekvenser i analysen då man ska överföra isolinjerna på den Blå kartan (skala 1: 100 000) då de fyiografiska underlagsdata (topografi och markanvändning) är kraftigt utjämnade och beräkningstätheten gles. Därför har de primärt framtagna isolinjerna manuellt granskats och vid behov korrigerats och sedan lagts in på underlagskartan.

Isolinjen 2400 kWh/m²/år på 50 meters höjd har använts för avgränsning av potentiellt riksintressanta områden. Det beror på att detta energivärde ungefär motsvarar den gräns (4000 kWh/m²/år på 100 meters höjd) som angivits av NUTEK.

Enligt en resultatöversikt som SMHI har gjort är kustområdena vindenergirikast. Beroende på geografiska variationer i den geostrofiska vinden och åt vilket håll kusten är vänd så är dock skillnaderna stora. Även råhetsförhållandena spelar stor roll. Skånes sydkust är det energirikaste kustavsnittet med årsenergiinnehåll på 4500-5400 kWh/m². Vid Hallandskusten och på västra Gotland är årsenergiinnehållet 3200-4000 kWh/m² och vid Upplandskusten 2400-3000 kWh/m². Detta värde är i allmänhet strax under 2400 kWh/m² vid övriga ostkustens stränder.

Man bör observera att ekonomiska kalkyler av vindkraftslokaliseringar eller detaljerad planering av mindre områden kräver en vindvärdering som tar detaljerad hänsyn till den lokala terrängens topografi och råhet då såväl vindenergikartorna i länsrapporterna som dessa översiktliga kartor inte ger tillräcklig noggrannhet för sådana beräkningar.

Klicka på önskat område nedan för att komma till vindenergikartan i form av en pdf-fil.


Blekinge län

Gotlands län

Gävleborgs län

Göteborgs- och Bohus län

Hallands län

Jönköpings län

Kalmar län 1

Kalmar län 2

Mälaren/Hjälmaren-området

Skaraborgs län

Skåne län

Stockholms och Södermanlands läns kustland

Uppsala län

Värmlands län

Vätternområdet exklusive Östergötland

Älvsborgs län

Östergötlands län


Länsstyrelsen i Jämtlands län upprättade 1999 en karta med uppgifter från Hushållnings-sällskapet i Jämtlands län. Beräkningsprogrammet WAsP har använts. Karteringen är grov och översiktlig och bör inte användas som underlag för projekt utan att noggrannare beräkningar eller vindmätningar på plats görs.

Vindenergikartan är upprättad med vinddata från SMHI-stationer på Frösön, St Stensjön, Idre och Hemavan. Kartan visar vindenergi i kWh/m²/år på 50 meters höjd. Ett vindkraftverk kan i förhållande till den yta rotorn sveper över, utnyttja 20-30% av vindenergin.

Vindenergikarta över Jämtlands län


Myndigheter och organisationer

Titel: Vindresurskartering över Norrbottens län – Kustområdet
Författare:
Mats Swensson, Hushållningssällskapet i Jämtlands län
Utgivare:
Hushållningssällskapet i Jämtlands län
Årtal:
2000
Sammanfattning
Rapport (Pdf, OBS! 23,8 MB)

Titel: Beräkning år 2004 av potentiella vindenergin i Västra Götalands län, rapport 2004:14.
Författare:
Måns Hagberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Utgivare:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Årtal:
2004
Sammanfattning
Rapport via Länsstyrelsen i Västra Götalands län