Tillståndsprövning

Tillståndsprövning


För att bygga vindkraftverk krävs bygglov från kommunen. Vindkraftprojekt upp till 25 MW är dessutom anmälningspliktiga till kommunen, projekt större än 25 MW kräver även miljötillstånd hos länsstyrelsen. Miljökonsekvensbeskrivningar ska innehålla bestämda delar om ett projekts miljöpåverkan. När man ska bygga vindkraft måste hänsyn tas till vedertagna rekommendationer och riktlinjer, till exempel beträffande ljud- och skuggpåverkan på närboende. Det finns olika motstående intressen som planerade vindkraftsanläggningar ska vägas mot, och regler för avstånd till vägar, järnvägar, bebyggelse, flygfält och annat. Opinion och acceptans är också viktiga frågor som ingår vid en vindkraftsprojektering.

För ytterligare information om tillståndsprocessen, se Energimyndighetens webbplats Vindlov.
Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Bygglov

Motstående intressen

Miljötillstånd och MKB

Opinion och acceptans