Samhälle

Samhälle


Förutsättningarna för vindkraft i Sverige bestäms dels av tillgången på naturresursen vind, dels av den energipolitik som förs av riksdag och regering. Energimyndigheten föreslår att planeringsmålet för vindkraft år 2020 ska vara på 30 TWh, varav 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs (i vattenområden). Det nuvarande planeringsmålet är på 10 TWh år 2015. Ekonomiska styrmedel är en annan aspekt av energipolitiken, som behandlas under rubriken Styrmedel. Planeringen i Sverige sköts av kommunerna, som har ett s.k. planmonopol. Områden av riksintressen för vindkraft bestäms av staten, medan kommunerna kan avsätta lämpliga områden genom översiktsplaner respektive detaljplaner.

För att bygga vindkraftverk krävs tillstånd från samhället. De krav som ligger till grund för tillståndsprövning finns samlade i lagar och bestämmelser, för bygglov i Plan- och Bygglagen, för miljötillstånd i Miljöbalken. Militär, flyg, sjöfart, olika näringar, olika riksintressen, friluftliv och annan verksamhet som kan påverkas av vindkrafts-anläggningar brukar kallas motstående intressen. Det finns regler när det gäller vindkraftverkens avstånd, hindermarkering och annat som måste uppfyllas. Detta regleras i lagar och förordningar. Människors åsikter och attityder till vindkraft, som varierar, kan kartläggas med opinionsundersökningar.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Planering

Lagstiftning

Tillståndsprövning

Energipolitik