Miljömässig kompensation

Miljömässig kompensation


Byggnation av vindkraft innebär en viss exploatering av ett område. Vid många vindkraftsetableringar idag krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i tillståndsprocessen. Kompensationsåtgärder kan i en MKB föreslås för att det övergripande miljövärdet i ett område inte ska bli alltför reducerat på grund av en planerad exploatering. Värden som man idag främst tar hänsyn till när det gäller kompensationsåtgärder är rekreationsvärden, naturvärden, ekologiska värden och kulturmiljövärden. Detta enligt Miljöbalken. Även inom EU:s Fågeldirektiv och Habitatdirektiv gällande Natura 2000-områden finns krav på kompensation. Vindkraft berör många områden i samhället, bland annat dessa.