Ljud

Ljud


Ljud är ett fysikaliskt fenomen, som består av tryckförändringar i luften. Det kan beskrivas i fysikaliska termer, som ljudtryck (som man kan kalla volym eller ljudnivå) som mäts i decibel, dB. Ljudets våglängd (frekvens) kan variera, högfrekvent ljud (diskant) eller lågfrekvent ljud (bas). Hur starkt ett ljud upplevs beror inte direkt på ljudnivån i dB, utan också på dess frekvens. Därför mäts ljudet i dBA, där ljud av olika frekvens ges olika vikt, så att måttet motsvara den ljudnivå som människan upplever. Hur man uppfattar och upplever ljud är individuellt.

Vindkraftverk kan alstra två olika typer av ljud, dels mekaniskt ljud från maskinhuset (växellåda, generator och andra rörliga mekaniska delar), dels aerodynamiskt ljud från rotorbladen. Ljudutbredningen från vindkraftverk kan beräknas och mätas. Vid ljudmätningar skiljer man på ljudemission (ljud som vindkraftverket skickar ut, emitterar) och ljudimmission (är det ljud som uppmäts på ett visst avstånd från vindkraftverket).

För mer information om ljud från vindkraft, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Se även kunskapsprogrammet Vindvals lägesrapport om vindkraftens miljöpåverkan.


ForskningMyndigheter och organisationerÖvriga publikationer

Forskning

Titel: Human perception of sound from wind turbines
Författare: Eja Pedersen, Jens Forssén, Kerstin Persson Waye
Utgivare: The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal: 2010
Sammanfattning
Rapport (Pdf, English)                                                                                      Rapport (Pdf, Svenska)

Titel: Variations of sound from wind turbines during different weather conditions
Författare: Conny Larsson, Olof Öhlund
Utgivare: Inter.Noise 2012
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport (pdf)

Titel: Measurements of Sound from Wind Turbines
Författare: Conny Larsson, Olof Öhlund
Utgivare: Uppsala University 
Årtal: 2011
Sammanfattning
Rapport viaScienceDirect

Titel: The influence of background sounds on loudness and annoyance of wind turbine noise
Författare: Anders Kedhammar, Mats E. Nilsson
Utgivare: Stockholm University
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport via DIVA

Titel: Impact of wind turbine sound on annoyance, self-reported sleep disturbance and psychological distress
Författare: R. H. Bakker, E. Pedersen, G.P. van den Berg, R.E. Stewart, W. Lok, J. Bouma
Utgivare: Science of The Total Environment 
Årtal: 2012
Sammanfattning
Rapport viaScienceDirect

Titel: Vindkraftsutbyggnaden – vem bestämmer och baserat på vilken kunskap? A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and annoyance due to other noise sources
Författare: Sabine A. Janssen, Henk Vos, Arno R. Eisses, Eja Pedersen
Utgivare: Accoustical Society of America
Årtal: 2011
Sammanfattning
Rapport via Accoustical Society of America

Titel: Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkrafts-anläggningar: Exponering och hälsoeffekter
Författare: Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Gabriella Eriksson, Karl Bolin
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2011
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel: Lavfrekvent støj fra store vindmøller
Författare:
Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen
Utgivare:
Sektion for Akustik, Aalborg Universitet
Årtal:
2010
Sammanfattning
Rapport via http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/

Titel: Lågfrekvent buller från vindkraftverk – Mätning och modellering i bostadsrum med avseende på ljudutbredning och ljudisolering
Författare/Author: Per Lindkvist
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan, ÅF-Ingemansson
Årtal/Year: 2010
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete via www.soundandvibration.se

Titel:
Ljudemission och ljudutbredning för vindkraftverk i skogsterräng, Elforsk rapport 09:22
Författare: Martin Almgren, ÅF-Ingemansson
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Noise Immission Measurement from Wind Turbines – Investigating Different Signal Analysis Techniques
Författare/Author: Patrik Rynell
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning/Abstract
Examensarbete/Master of Science Thesis via www.soundandvibration.se

Titel:
Auralisering av ljud från vindkraft
Författare/Authors: Henrik Fyrlund, Mattias Svensson
Utgivare/Publisher: Chalmers Tekniska Högskola, ÅF-Ingemansson
Årtal/Year: 2009
Sammanfattning
Examensarbete via soundandvibration.se

Titel:
Partikelrörelser i vatten vid ett vindkraftverk – Akustisk
störning på fisk,
Rapport 5963
Författare: Peter Sigray, Stockholms universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, Mathias Andersson, Stockholms universitet, Tim Fristedt, Totalförsvarets forskningsinstitut
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2009
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel:
Wind Turbine Noise and Natural Sounds: Masking, Propagation and Modeling
Författare:
Karl Bolin
Utgivare:
Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Farkost och flyg, Vindforsk
Årtal:
2009
Sammanfattning/Abstract
Doktorsavhandling/Doctoral Thesis (Pdf)

Titel:
Människors upplevelse av ljud från vindkraftsverk, rapport 5956
Författare: Eja Pedersen, Jens Forssén och Kerstin Persson Waye
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2009
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel: Effekter av undervattensljud från Havsbaserade vindkraftsverk på fisk från Bottniska viken, rapport 5924
Författare: Ulf Båmstedt, Stefan Larsson, Åsa Stenman, Carin Magnhagen och Peter Sigray
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2009
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel: MASK II – Maskering av vindkraftsljud med avseende på naturliga bakgrundsljud, Elforsk rapport 09:02
Författare: Karl Bolin, Mats Åbom
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Prediktering av vindkraftsbuller baserad på detaljerad meteorologisk och geografisk information, Elforsk rapport 09:01
Författare: B L Andersson, K Bolin, A Cederholm, I Karasalo
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering
Författare/Author: Daniel Appel
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), The Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research (MWL), ÅF-Ingemansson
Årtal/Year: 2008
Sammanfattning
Examensarbete via soundandvibration.
se

Titel:
Ljud från vindkraftverk – Underlag till Vindforsks syntesrapport, Vindforsk teknikrapport 6:08
Författare: Martin Almgren, ÅF-Ingemansson AB
Utgivare: Elforsk, Vindforsk
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs, rapport 5856
Författare: Andreas Wikström, Åke Granmo
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2008
Sammanfattning via Naturvårdsverket
Rapport via Naturvårdsverkets hemsida

Titel:
Project WINDFARMperception – Visual and acoustic impact of wind turbine farms on residents – FP6-2005-Science and Society 20 Specific Support Action, Project no. 044628 – Final report
Författare: Frits van den Berg, Eja Pedersen, Jelte Bouma, Roel Bakker
Utgivare: University of Groningen, Göteborgs Universitet, University Medical Center Groningen
Årtal: 2008
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Low frequency noise from MW wind turbines – mechanisms of generation and its modeling
Författare: Helge Aagaard Madsen
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: NACA0015 Measurements in LM Wind Tunnel and Turbulence Generated Noise
Författare: Franck Bertagnolio
Utgivare: Risø National Laboratory, Danmark
Årtal:
2008
Rapport via Risø National Laboratory

Titel: Long-range sound propagation over sea with application to wind turbine noise
Författare: Mathieu Boué
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan, Vindforsk
Årtal: 2007
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel:
Human response to wind turbine noise – perception, annoyance and moderating factors
Författare: Eja Pedersen
Utgivare: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademien
Årtal: 2007
Sammanfattning
Doktorsavhandling (Pdf)

Titel: Maskering av vindkraftsljud via naturligt bakgrundsljud – särskilt havsbrus
Författare/Author: Paul Appelqvist
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), The Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research (MWL), ÅF-Ingemansson
Årtal/Year: 2006
Sammanfattning
Examensarbete via www.soundandvibration.se

Titel:
Masking of Wind Turbine Sound by Ambient Noise
Författare: Karl Bolin
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan, Vindforsk
Årtal: 2006
Sammanfattning/Abstract
Licentiatavhandling/Licentiate Thesis (Pdf)

Titel: Ljud från vindkraft – Utredning inför Naturvårdsverkets allmänna råd, Elforsk rapport 06:02
Författare/Author: Martin Almgren, Ingemansson Technology AB
Utgivare/Publisher: Elforsk
Årtal/Year: 2006
Rapport via Elforsk

Titel:
Vindkraftens Miljöpåverkan – Utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder
Författare: Tore Wizelius, Gunilla Britse & Angelica Widing
Utgivare: Högskolan på Gotland, Centrum för Vindkraftsinformation vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik
Årtal: 2005
Sammanfattning (Pdf)
Rapport
(Pdf)

Titel:
Vindkraftens miljöpåverkan – Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö
Författare: Angelica Widing, Gunilla Britse & Tore Wizelius
Utgivare: Högskolan på Gotland, Centrum för Vindkraftsinformation vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik
Årtal: 2005
Sammanfattning (Pdf)
Rapport
(Pdf)

Titel: Ljud från vindkraftverk – En kritisk genomgång av dagens system för behandling av ljud omkring vindkraftverk
Författare/Author: Sten Ljunggren
Utgivare/Publisher: Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Vindforsk
Årtal/Year: 2005
Sammanfattning/Abstract
Rapport (Pdf)

Titel:
Noise annoyance from wind turbines – a review. Rapport 5308
Författare: Eja Pedersen
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2003
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverkets webbokhandel

Titel:
Sound propagation around off-shore wind turbines: Long-Range Parabolic Equation Calculations for Baltic Sea Conditions
Författare: Lisa Johansson
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Årtal: 2003
Sammanfattning
Avhandling (Pdf)

Titel: Störningar från vindkraft: undersökning bland människor boende i närheten av vindkraftverk. Slutrapport: Del 3 huvudstudie
Författare: Eja Pedersen, Kerstin Persson Waye
Utgivare: Avd. för miljömedicin, Göteborgs universitet
Årtal: 2002
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Masking of wind turbine noise: Influence of wind turbulence on ambient noise
fluctuations
Författare: Oliver Féagant
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Årtal: 2002
Sammanfattning
Rapport (Pdf)

Titel: Acoustic and Electromagnetic noise induced by wind mills. Implications for underwater surveillance systems
Författare: Tim Fristedt, Per Morén & Per Söderberg
Utgivare: FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut
Årtal: 2001
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Myndigheter och organisationer

Titel: Human perception of sound from wind turbines
Författare/Author:
Eja Pedersen,Jens Forssén, Kerstin Persson Waye
Utgivare/Publisher:
The Swedish Environmental Protection Agency
Årtal/Year:
2010
Sammanfattning/Abstract
Rapport via www.naturvardsverket.se

Titel: Ljud från vindkraftverk – Reviderad utgåva av rapport 6241 – Koncept
Författare: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket
Utgivare: Naturvårdsverket
Årtal: 2009
Sammanfattning
Rapport via Naturvårdsverket

Titel: Materialien Nr 63. Windenergieanlagen und Immissionsschutz
Författare: Dipl.-Ing. Wolfgang Fronz, Dipl.-Ing. Detlef Piorr und Dipl.-Phys. Rainer Kindel, Landesumweltamt NRW
Utgivare: Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen
Årtal: 2002
Sammanfattning
Rapport (Pdf)


Övriga publikationer

Titel: Vindkraftpark på Fladengrund. Studie av undervattensbuller från vindkraftpark på Fladen. (Bilaga 7)
Författare:
Ingmansson Technology AB
Utgivare:
Göteborg Energi AB
Årtal:
2002
Sammanfattning
Rapport
(Pdf)