Energipolitik

Energipolitik


Sveriges energipolitik formuleras i regeringens energipropositioner och beslutas av riksdagen. En mer detaljerad bild ges av utredningar och rapporter från Energimyndigheten och andra centrala verk. För att möjliggöra utveckling av tekniker inom de förnybara energislagen har olika styrmedel utvecklats som kan se olika ut i olika länder. I Sverige används Elcertifikatsystemet. Det finns också en rad energipolitiska mål inom EU och internationella avtal som till exempel Kyotoprotokollet.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Forskning (Nytt!)

Statens offentliga utredningar

Propositioner

Styrmedel

Sverige och EU

Internationellt