Energi och Miljö

Energi och miljö


Energisektorn är tillsammans med transportsektorn den största utsläppskällan för växthusgaser och föroreningar som orsakar klimatförändringar, försurning och övergödning. Därför har både Sverige och EU beslutat att ställa om energisystemet så att det ska bli mer hållbart. Vindkraft är ett förnybart energislag som ur ett livscykel-perspektiv ger en mycket låg miljöbelastning, eftersom energiproduktionen inte genererar några utsläpp. Det finns metoder för att beräkna olika energikällors utsläpp och vad de orsakar för miljöbelastning, liksom för hur mycket miljöbelastningen minskar om vindkraften byggs ut. Senaste informationen om skeendena på de förnyelsebara energislagens marknader kan man läsa i EurObser’ER barometrar, där finns även barometrar för vindkraft. EurObser’ER är ett konsortium som är sammansatt av olika europeiska organisationer som ägnar sig åt främjandet av förnyelsebara energislag inom EU.Foto/Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com


Livscykelperspektiv

Klimatfrågan

Miljömässig kompensation